|

Bi-lingual Presider’s Page for Thursday 17 March (Lá Fhéile Pádraig)

SONGS AT MASS (Suggestions) ‘Dóchas Linn Naomh Pádraig’; Be Not Afraid’; ‘Christ Be Beside Me’; ‘Hail Glorious St. Patrick’.

Opening Comment
We pause from our lenten penances in Ireland, to honour Patrick, our national apostle. In our celebration of this solemn feast, we worship God, creator, redeemer and sanctifier, who brought our ancestors into the Christian fold through the preaching of St Patrick.

BLESSING OF SHAMROCK
All-holy God: Father, Son and Spirit,
St Patrick explained your mysterious being to the people of Ireland
by means of the shamrock which you had created:
send your blessing on these shamrocks (+)
that wherever they are seen,
people may acknowledge God the Father our creator,
Jesus, God’s Son, our redeemer and God the Holy Spirit who sanctifies us:
You who live and reign for ever and ever. Amen

Penitential Rite (may be replaced by Blessing and Sprinkling of Shamrock, see above)
As we enter into this solemn celebration, let us call to mind the times we failed in love, placing our trust in God’s mercy, as St Patrick always did (pause)
Lord Jesus, you have shown us the way to the Father: Lord, have mercy (A Thiarna, déan trócaire).
Lord Jesus, you have given us the consolation of the truth: Christ, have mercy (A Chríost, déan trócaire).
Lord Jesus, you are the Good Shepherd, leading us into everlasting life: Lord, have mercy (A Thiarna, déan trócaire).

Alternative Opening Prayer (1998 ICEL Missal)
Lord God,
in your loving providence
you sent the holy bishop Patrick
to preach your glory to the people of Ireland;
grant through his merits and prayers
that all who rejoice in the name of Christian
may proclaim your wonderful deeds to all the world.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God for ever and ever.

An Chomhurnaí
A Thiarna,
de bharr shaothar Naomh Pádraig in Éirinn
tá sé tar éis teacht linn rúndiamhair an aon fhíor-Dhia
amháin a admháil
agus buíochas a ghabháil as ár slánú i gCríost;
de bharr a idirghuí deonaigh go gcoinneoimidne,
a cheiliúrann an fhéile seo,
tine an chreidimh, a d’adhain sé, beo i gcónaí inár measc.
Trínár dTiarna Íosa Críost do Mhac,
a mhaireann agus a rialaíonn leatsa,
mar aon leis an Spiorad Naomh, ina Dhia, trí shaol na saol.

Introduction to the Scripture Readings
Amos 7:12-15 — The call of Patrick reflected the call the prophet Amos received: to go to people not his own and be their shepherd.
Thessalonians 2:2-8 — Paul describes the motivation of an apostle; Patrick could have applied these lines to his own ministry in Ireland.
Luke 5:1-11 — When Peter was called by Jesus, he was overwhelmed by a sense of his unworthiness. Patrick, who called himself a sinner, must have felt as Peter felt.

BIDDING PRAYERS

Introduction (by the Presider) Because God’s love for us is strong, we can present our needs with confidence.

 1. That Pope Francis may receive gifts of joy and courage, in his tenth year as our pope (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.
 2. That the leaders of the Church in Ireland may have the strength and wisdom of St Patrick (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.
 3. That peace may come to our world, particularly to Ukraine (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.
 4. That refugees from Ukraine may receive a warm welcome across Europe (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.
 5. That the people of this parish may have the blessings of heaven today, especially when are sick or troubled (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.
 6. That Irish emigrants may have the help they need, particularly those who feel lonely or lost (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.

The Presider prays for the dead: That our loved one who have gone on the Way of Truth (‘ar Shlí na Fírinne’) may enter the promised land of heaven (pause and pray quietly a moment). Lord, hear us.

Conclusion (by the Presider) God of all nations, you are faithful to your people: hear the prayers we bring on the feast of Patrick and grant them, we implore you, through Christ our Lord. Amen

PRAYER OVER THE GIFTS [English text in the Roman Missal]
Os Cionn na nOfrálacha
A Thiarna,
glac leis an íobairt fhíorghlan seo
a ofrálann do phobal buíoch duit
de bharr shaothar Naomh Pádraig
chun glóir d’ainm.
Trí Chríost ár dTiarna. AMEN

PREFACE (as Gaeilge) [English text in the Roman Missal]
Is ceart agus is cóir dúinn, go deimhin, is cuí agus is tairbheach,
buíochas a ghabháil leat de shíor agus i ngach áit,
a Thiarna, a Athair naofa, a Dhia uilechumhachtaigh shíoraí,
agus thú a mholadh go cuí
agus sinn ag tabhairt ómóis do Naomh Pádraig.

Óir trína phaidreoireacht laethúil
le linn dó bheith i ngéibheann agus ag fulaingt cruatain
thug tú air thú a aithint mar Athair grámhar.
Thogh tú é as a raibh ar domhan
chun filleadh ar thír na ndaoine a rinne príosúnach de
i dtreo is go n-admhóidís Íosa Críost, a Slánaitheoir.
Trí chumhacht do Spioraid threoraigh tú a bhealaí
ionas gur éirigh leis clann mhac agus iníonacha na nÉireannach
a iompú chun seirbhís Dé Thrí-aonta.
Uime sin, mar aon leis na hAingil agus leis na hArdaingil,
agus le sluaite iomadúla na Naomh,
gabhaimid iomann molta duit á rá (NÓ á canadh) gan stad:

Is Naofa, Naofa, Naofa thú, a Thiarna Dia na Slua.
Tá neamh agus talamh lán de do ghlóir.
Hósanna sna harda.
Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna.
Hósanna sna harda

A Thiarna, is Naofa thú go fírinneach; is tú tobar na
naofachta go léir.
Naomhaigh, mar sin, impímid ort,
na bronntanais seo le drúcht do Spioraid,
chun go ndéanfar díobh inár gcomhair Corp agus + Fuil ár
dTiarna, Íosa Críost.

Nuair a bhi sé á thabhairt suas chun na Páise dá dheoin féin,
ghlac sé an t-arán, agus ag gabháil buíochais leat, bhris,
agus thug dá dheisceabail é, á rá:
GLACAIGÍ AGUS ITHIGÍ UILE AS SEO:
ÓIR IS é SEO MO CHORP
A THABHARFAR AR BHUR SON.

Ar an gcaoi chéanna, tar éis an tsuipéir,
ag glacadh na cailíse, agus ag gabháil buíochais leat arís,
thug sé dá dheisceabail í, á rá:
GlACAIGÍ AGUS ÓlAIGÍ UIlE AISTI SEO:
ÓIR IS Í SEO CAILÍS MO CHUID FOLA,
FUIL AN NUATHIOMNA SHÍORAÍ.
DOIRTFEAR Í AR BHUR SON
AGUS AR SON MÓRáIN
CHUN MAITHIúNAS NA BPEACAÍ.
DéANAIGÍ é SEO I GCUIMHNE ORMSA.

Rúndiamhair an chreidimh (The mystery of faith)
MoThiarna agus mo Dhia.

Dá réir sin, a Thiarna Dia,
ag cuimhneamh dúinn ar bhás agus ar aiséirí Chríost,
ofrálaimid duit arán na beatha agus cailís an tslánaithe,
agus gabhaimid buíochas leat
toisc gurbh fhiú leat
sinn a bheith i do láthair agus ag fónamh duit.
Iarraimid go humhal ort go n-aontófar le chéile,
le cumhacht an Spioraid Naoimh,
sinne atá páirteach i gCorp agus i bhFuil Chríost.

Tabhair chun cuimhne, a Thiarna, d’Eaglais ar fud an domhain mhóir
chun go ndéanfá í a neartú sa charthanacht
i gcuideachta lenár bPápa Francis, agus lenár nEaspag A.,
agus leis an gcléir uile.

Cuimhnigh freisin ar ár muintir féin
a fuair bás agus iad ag súil le haiséirí agus orthu siúd uile
atá imithe ar shlí na fírinne faoi do ghnaoi
agus fáiltigh rompu isteach i solas do ghlóire.

Déan trócaire orainn uile, impímid ort, ionas gurbh fhiú
sinn a bheith páirteach sa bheatha shíoraí
chun tú a mholadh agus a ghlóiriú
i gcuideachta na Maighdine Beannaithe Muire, Máthair
Dé, Pádraig Naofa, aspal mór na h-Éireann, na Naomhaspal agus na Naomh uile
a rinne do thoilse riamh anall
trí do Mhac Íosa Críost.

Is trid agus leis agus ann a thugtar gach onóir agus glóir
duitse, a Dhia, an tAthair uilechumhachtach, in aontacht
an Spioraid Naoimh, trí shaol na saol.
Amen.

PRAYER AFTER COMMUNION [English text in the Roman Missal]
An Iarchomaoineach
Neartaigh sinn tríd an tsacraimint seo, a Thiarna,
i dtreo is go ndéanfaimid an creideamh a theagasc
Naomh Pádraig
a admháil agus a fhógairt
trínár modh maireachtála.
Trí Chríost ár dTiarna. Amen.

Similar Posts

Join the Discussion

Keep the following in mind when writing a comment

 • Your comment must include your full name, and email. (email will not be published). You may be contacted by email, and it is possible you might be requested to supply your postal address to verify your identity.
 • Be respectful. Do not attack the writer. Take on the idea, not the messenger. Comments containing vulgarities, personalised insults, slanders or accusations shall be deleted.
 • Keep to the point. Deliberate digressions don't aid the discussion.
 • Including multiple links or coding in your comment will increase the chances of it being automati cally marked as spam.
 • Posts that are merely links to other sites or lengthy quotes may not be published.
 • Brevity. Like homilies keep you comments as short as possible; continued repetitions of a point over various threads will not be published.
 • The decision to publish or not publish a comment is made by the site editor. It will not be possible to reply individually to those whose comments are not published.